گنجور

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۸

 

گداخت جان که شود کار دل تمام و نشدبسوختیم در این آرزوی خام و نشد
به لابه گفت شبی میر مجلس تو شومشدم به رغبت خویشش کمین غلام و نشد
پیام داد که خواهم نشست با رندانبشد به رندی و دردی کشیم نام و نشد
رواست در بر اگر می‌تپد کبوتر دلکه دید در ره خود تاب و […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ
 

فیض کاشانی » شوق مهدی » غزلیات » شمارهٔ ۶۰

 

گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد
بس سوختیم در این آرزوی خام و نشد
هزار حیله برانگیختیم تا شاید
بریم ره به سراپرده امام و نشد
به معرفت نرسی تا به وصل او نرسی
که من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد
فغان که در طلبش عمر رفت و یک ساعت
ز وصل دلکش او کام خواستیم و […]


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی