گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » قصاید » شمارهٔ ۱۲۶ - وله ایضاً

 

زمزدقانی باور کنم اگر گوید
که من بخانۀ خودمی خورم طعام حلال
نه آنکه مال حلالست مزدقانی را
کدام مال که او دارد و کدام حلال؟
ولی زممسکی آنگاه نان خویش خورد
کز اضطرار مراورا بود حرام حلال


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل