گنجور

حافظ » قطعات » قطعه شمارهٔ ۳۰

 

گدا اگر گهر پاک داشتی در اصلبر آب نقطهٔ شرمش مدار بایستی
ور آفتاب نکردی فسوس جام زرشچرا تهی ز می خوشگوار بایستی
وگر سرای جهان را سر خرابی نیستاساس او به از این استوار بایستی
زمانه گر نه زر قلب داشتی کارشبه دست آصف صاحب عیار بایستی
چو روزگار جز این یک عزیز بیش نداشتبه عمر مهلتی از […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ