گنجور

شعرهای با وزن «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «سیتبایدبود»

 

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۱۱۲

 

اگر ملازم خاک در کسی باشی

چو آستانه ندیم خسیت باید بود

ز بهر نعمت دنیا که خاک بر سر او

برین مثال که گفتم بسیت باید بود

هزار سال تنعم کنی بدان نرسد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی