گنجور

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۱۴

 

به نوبهاران بستای ابر گریان را

که از گریستن اوست این زمین خندان

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۲۱

 

هر آن که خاتم مدح تو کرد در انگشت

سر از دریچهٔ رنگین برون کند زرین

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۲۲

 

به سرو ماند، گر سو لاله دار بود

به مورد ماند، گر مورد روید از نسرین

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۲۶

 

چنان که خاک سر شتی به زیر خاک شوی

نیات خاک و تو اندر میان خاک آگین

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۵۹

 

بتا، نخواهم گفتن تمام مدح ترا

به شرم دارد خورشید اگر کنم سپری

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۶۸

 

به جمله خواهم یک ماهه بوسه از تو، بتا

به کیچ کیچ نخواهم که فام من توزی

رودکی
 
 
۱
۲
۳
sunny dark_mode