گنجور

عرفی » قطعات » شمارهٔ ۱۱ - خفض جناح

 

ملاف عرفی از این ترهات و ژاژ مخای

گرفتم آنکه کلام تو سلسبیلی کرد

ز شعر دم مزن آواز قدس را بشنو

که شعر روی تو را در زمانه نیلی کرد

ز منجنیق ملامت در آتش افکندت

[...]

عرفی
 
 
sunny dark_mode