گنجور

کمال خجندی » مقطعات » شمارهٔ ۴۵

 

ز ضعف و صحت تن یار صرف خواندن از من

سوال کرد ز لفظی که آن فصیح بود

نظر بجانب قدش فکندم و گفتم

الف مقابل عین است چون صحیح بود

کمال خجندی
 
 
sunny dark_mode