گنجور

کمال خجندی » مقطعات » شمارهٔ ۱۹

 

معایبی که در اشعار خواجه عصار است

نوشته آن همگی در درون دیوانهاست

جداولی که بسرخی کشید در دیوان

نه جدول است به معنی که خون دیوانهاست

کمال خجندی