گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۶

 

ترا به یک دو خط مصطلح فضولی چیست؟

اصول علم لدنی به بی اصولی چیست؟

کلام خواندی و منطق کز آن شوی مقبول

ازین دو حاصل تو غیر بی حصولی چیست؟

ز حرص قدر و محل مشخ گشته ای و هنوز

[...]

کمال خجندی
 
 
sunny dark_mode