گنجور

نظام قاری » دیوان البسه » فردیات » شمارهٔ ۴۴

 

وجود پنبه بمخفی چو باد در قفسست

ولی بکاسرو خفری چو آب در غربال

نظام قاری