گنجور

کسایی » ابیات پراکنده از فرهنگهای لغت » شمارهٔ ۳۴

 

هول تاختن و کینه آختنْش مرا

همی گداخته همچون کناغ و تافته تن

کسایی
 
 
sunny dark_mode