گنجور

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۲۲۴

 

چو بندگان کمر بسته شرط خدمت را

روا بود که به کمترگناه بند کنی

تو نیز بنده‌ای آخر ستیز نتوان برد

خلاف امر خداوندگار چند کنی

سعدی شیرازی