گنجور

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۴۳ - اسیر خوبان

 

اگر اسیر کسی ام که میر خوبان شد

نه من نخست کسی ام کاسیر خوبان شد

شکیب کردن نادلپذیر دان ز دلی

که بسته سخن دلپذیر خوبان شد

نباشد ایمن گر کوه را سپر سازد

[...]

مسعود سعد سلمان
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۳۹

 

به روی گرم تو آیینه تا برابر شد

بهشت روی ترا چشمه سار کوثر شد

زخال اگر چه بنا گوش نیک اختر شد

ازین ستاره شب زلف دل سیه تر شد

دل نظارگیان آب شد زدیدن تو

[...]

صائب تبریزی
 

صامت بروجردی » کتاب النصایح و التنبیه » شمارهٔ ۳ - و برای او فی النصیحه

 

به روز حشر تو را اگر جحیم مسکن شد

بسوزی ار بتنت از حدید جوش شد

چرا زبان تو (صامت) ز بیم الکن شد

ز هول حادثه هر دو کون ایمن شد

صامت بروجردی
 

صامت بروجردی » کتاب الروایات و المصائب » شمارهٔ ۱ - کتاب الروایات(والمصائب)

 

به کوچه گذر اهلبیت طه شد

میان کوچه یکی غرقه هویدا شد

صامت بروجردی
 

عارف قزوینی » دیوان اشعار » نامه ها و اشعار متفرقه » شمارهٔ ۵ - عارف و کلنل نصرالله خان

 

بعهد چشم تو یکدل امیدوار نشد

برو که عهد تو برگردد اینکه کار شد

بروزگار تو یکروز خوش بکس نگرفت

خوشت مباد که این روز روزگار نشد

نریخت باده بدور تو در گلوی کسی

[...]

عارف قزوینی