گنجور

نظام قاری » دیوان البسه » فردیات » شمارهٔ ۴۳

 

امید جبه از و دارم و بسر دستار

زهی تصور باطل زهی خیال محال

نظام قاری