گنجور

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۶

 

ندیده تنبل اوی و بدیده مندل اوی

دگر نماید ودیگر بود به سان سراب

رودکی
 
 
sunny dark_mode