گنجور

عسجدی » اشعار باقیمانده » شمارهٔ ۵۱ - شکوائیه

 

بدان رسید که بر ما بزنده بودن ما

خدای وار همی منتی نهد هر خس

عسجدی