گنجور

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۱۲۵

 

یکی نصیحت درویش‌وار خواهم کرد

اگر موافق شاه زمانه می‌آید

اگرچه غالبی از دشمن ضعیف بترس

که تیر آه سحر با نشانه می‌آید

سعدی شیرازی