گنجور

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۱۴۶

 

پدر که جان عزیزش به لب رسید چه گفت؟

یکی نصیحت من گوش دار جان عزیز

به دوست گرچه عزیزست راز دل مگشای

که دوست نیز بگوید به دوستان عزیز

سعدی
 
 
sunny dark_mode