گنجور

رفیق اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۶۶

 

نمود چون مه نو رخ ز طرف بام افسوس

ندیدم آن مه بی مهر را تمام افسوس

گرفت جان پی جانان و من بدین حسرت

که بر کدام خورم حیف و بر کدام افسوس

ندیده کام ز شیرین و جان شیرین داد

[...]

رفیق اصفهانی