گنجور

قصاب کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۷۴

 

سرم ز مَندَل و دوشم گر از عبا خالی است

هزار شکر که دکانم از ریا خالی است

میان عینک و چشم امتیاز آزرم است

ز شیشه کم بود آن دیده کز حیا خالی است

حریص را نشود دیده پر ز خاک دو کون

[...]

قصاب کاشانی