گنجور

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الملک و البراهمة » بخش ۷

 

سبُک تَگی که نگردد ز سُم او بیدار

اگرش باشد بر پشتِ چشمِ خفته گذر

نصرالله منشی
 

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الملک و البراهمة » بخش ۸

 

همیشه باد سر و دیده بداندیشان

یکی بریده به تیغ و یکی خلیده به تیر

نصرالله منشی
 

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الملک و البراهمة » بخش ۲۰

 

رضا ندادی جز صبح در جهان نمام

رها نکردی جز مشک بر زمین غماز

نصرالله منشی
 
 
sunny dark_mode