گنجور

شعرهای با وزن «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون)» و حروف قافیهٔ «الهبراید»

 

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۴

 

چو آفتاب می از مشرق پیاله برآید

ز باغ عارض ساقی هزار لاله برآید

نسیم در سر گل بشکند کلاله سنبل

چو از میان چمن بوی آن کلاله برآید

حکایت شب هجران نه آن حکایت حالیست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ شیرازی
 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » غزلیات » شمارهٔ ۲۱۸

 

شهید داغ تو فردا ز گل چو لاله برآید

ز شوق باده لعلت به کف پیاله برآید

چو ذکر لذت تیغت رسد به خاک شهیدان

فغان ز جان شهید هزار ساله برآید

قلم به وصف بتان گر دوصد رساله نویسد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی