گنجور

امیر معزی » قطعات » شمارهٔ ۲۳

 

از سروران باستان، وز مهتران عصر ما
کردند نازش چار قوم از چار تن تا روز دین
ایرانیان از رستم و عباسیان از معتصم
سلجوقیان از سنجر و اسحاقیان از صدر دین


متن کامل شعر را ببینید ...

امیر معزی