گنجور

عطار » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۲۸

 

ای حلقهٔ درگاه تو هفت آسمان سبحانه

وی از تو هم پر هم تهی هر دو جهان سبحانه

ای از هویدایی نهان وی از نهانی بس عیان

هم بر کناری از جهان هم در میان سبحانه

چرخ آستان درگهت شیران عالم روبهت

[...]

عطار نیشابوری