گنجور

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۱۲

 

ای دل، سزایش بری

باز بر چنگل عقابی

بی تو مرا زنده نبیند

من ذره ام، تو آفتابی

رودکی سمرقندی