گنجور

قائم مقام فراهانی » منشآت » نامه‌های فارسی » شمارهٔ ۱۷ - این مکتوب را معلوم نیست که قائم مقام به کی نوشته است

 

به کینش اندر بینی عنقا و زحمت و رنج

به مهرش اندر یابی عطا ونعمت و مال

حواله کرد بدیوان مهر و کینش مگر

خدای قسمت آجال و نامة آمال

قائم مقام فراهانی
 
 
sunny dark_mode