گنجور

ملک‌الشعرا بهار » قصاید » شمارهٔ ۲۰۸ - فقر و فنا

 

بر تختگاه تجرد سلطان نامورم من

با سیرت ملکوتی در صورت بشرم من

این عالم بشری را من زادهٔ گل و خاکم

لیکن ز جان و دل پاک از عالم دگرم من

سلطان ملک فنایم منصور دار بقایم

[...]

ملک‌الشعرا بهار