گنجور

شاه نعمت‌الله ولی » مثنویات » شمارهٔ ۲۰

 

زین سه نقطه یک الف گشته عیان

اول قرآن بود نیکش بخوان

شاه نعمت‌الله ولی
 

ملک‌الشعرا بهار » قصاید » شمارهٔ ۱۹۴ - سردسیر درکه

 

چون اوج گرفت مهر از سرطان

بگشاد تموز چون شیر دهان

شد خشک به‌ دشت‌ آن‌ سبزهٔ خرد

شد پست به کوه آن برف کلان

شد توت سپید و انگور رسید

[...]

ملک‌الشعرا بهار