گنجور

عمان سامانی » گنجینة الاسرار » دیباچه

 

شاه آزاده خسرو عادل

داور ابردست دریادل

عمان سامانی