گنجور

ناصرخسرو » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۵۸

 

گزینم قران است و دین محمدهمین بود ازیرا گزین محمد
یقینم که من هردوان را بورزمیقینم شود چون یقین محمد
کلید بهشت و دلیل نعیممحصار حصین چیست؟ دین محمد
محمد رسول خدای است زی ماهمین بود نقش نگین محمد
مکین است دین و قران در دل منهمین بود در دل مکین محمد
به فضل خدای است امیدم که باشمیکی امت […]


متن کامل شعر را ببینید ...

ناصرخسرو