گنجور

شعرهای با وزن «فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم)» و حروف قافیهٔ «یند»

 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » قطعات » شمارهٔ ۲۰

 

مشو با کم از خود مصاحب که عاقل

همه صحبت بهتر از خود گزیند

گرانی مکن با به از خود که او هم

نخواهد که با کمتر از خود نشیند


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی