گنجور

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۶۲ - در مذمت اسب خود

 

بود اعور و کوسج و لنگ و پس مننشته برو چون کلاغی بر اعور


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی