گنجور

کمال خجندی » مقطعات » شمارهٔ ۹۴

 

دعای من این است در هر نمازی
به خلوت که یا ملجایی یا ملاذی
نگه دار اصحاب ذوق و طرب را
ز چنگ ملاطی و شعر معاذی


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی