گنجور

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۶۲

 

گزیده چهار توست، بدو در جهانهان

همارا به آخشیج، همارا به کارزار

رودکی سمرقندی