گنجور

شعرهای با وزن «فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم)» و حروف قافیهٔ «رمیفرستم»

 

ملک‌الشعرا بهار » گزیدهٔ اشعار » قصاید » قصیدهٔ ۲۲

 

پیامی ز مژگان تر می‌فرستم

کتابی به خون جگر می‌فرستم

سوی آشنایان ملک محبت

ز شهر غریبی خبر می‌فرستم

در اینجا جگرخستگان‌اند افزون

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » قصاید » شمارهٔ ۱۶۰ - پیام به آشنا

 

پیامی ز مژگان تر می‌فرستم

کتابی به خون جگر می‌فرستم

سوی آشنایان ملک محبت

ز شهر غریبی خبر می‌فرستم

در اینجا جگر خستگانند افزون

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

ملک‌الشعرا بهار