گنجور

کمال خجندی » مقطعات » شمارهٔ ۹۴

 

دعای من این است در هر نمازی

به خلوت که یا ملجایی یا ملاذی

نگه دار اصحاب ذوق و طرب را

ز چنگ ملاطی و شعر معاذی

کمال خجندی