گنجور

شیخ بهایی » کشکول » دفتر دوم » بخش اول - قسمت دوم

 

صدف وار باید زبان در کشیدن

که وقتی که حاجت بود در چکانی

شیخ بهایی
 
 
sunny dark_mode