گنجور

عنصری » ابیات پراکندهٔ مثنویها » بحر متقارب » شمارهٔ ۸۴

 

شب از حملۀ روز گردد ستوه

شود پرّ زاغش چو پرّ خروه

عنصری
 

عنصری » ابیات پراکندهٔ مثنویها » بحر متقارب » شمارهٔ ۸۵

 

بفرمود تا آسنستان پگاه

بیامد بنزدیک رخشنده ماه

بدو داد فرخنده دخترش را

بگوهر بیاراست اخترش را

عنصری
 

عنصری » ابیات پراکندهٔ مثنویها » بحر متقارب » شمارهٔ ۸۶

 

نشستند بر گاه ، ماه شاه

چه نیکو بود گاه را شاه و ماه

عنصری
 

عنصری » ابیات پراکندهٔ مثنویها » بحر متقارب » شمارهٔ ۸۷

 

گرانمایه کاری بفرّ و شکوه

برفت و شدند آن بآیین گروه

عنصری
 

عنصری » ابیات پراکندهٔ مثنویها » بحر متقارب » شمارهٔ ۸۸

 

کف یوز پر مغز آهو بره

همه چنگ شاهین دل گودره

عنصری
 

عنصری » ابیات پراکندهٔ مثنویها » بحر متقارب » شمارهٔ ۸۹

 

نه از خواب و از خورد بودش مزه

نه بگسست از چشم او نایزه

عنصری
 

عنصری » ابیات پراکندهٔ مثنویها » بحر متقارب » شمارهٔ ۹۰

 

فلاطوس برگشت و آمد براه

بر حجرۀ وامق نیکخواه

عنصری
 

عنصری » ابیات پراکندهٔ مثنویها » بحر متقارب » شمارهٔ ۹۱

 

پدر داده بودش گه کودکی

به آذار طوس آن حکیم ذکی

به مرگ خداوندش آذار طوس

تبه کرد مر خویشتن بر فسوس

عنصری
 

عنصری » ابیات پراکندهٔ مثنویها » بحر متقارب » شمارهٔ ۹۲

 

ز جوی خورا به چه کمتر بگوی

که بسیار گردد بیکبار اوی

بیابان از آن آب دریا شود

که ابر از بخارش ببالا شود

عنصری
 

عنصری » ابیات پراکندهٔ مثنویها » بحر متقارب » شمارهٔ ۹۳

 

درو آب چشمه ، در او آب جوی

که رنجه نبودی درو آب جوی

عنصری
 

عنصری » ابیات پراکندهٔ مثنویها » بحر متقارب » شمارهٔ ۹۴

 

چنان دان که این هیکل از پهلوی

بود نام بتخانه ار بشنوی

عنصری
 

عنصری » ابیات پراکندهٔ مثنویها » بحر متقارب » شمارهٔ ۹۵

 

لب بخت پیروز را خنده ای

مرا نیز مرو ای فرخنده ای

عنصری
 

عنصری » اشعار منسوب » شمارهٔ ۱۱

 

بگویش که من نامه‌ای نغزناک

فراز آوریدستم از مغز پاک

عنصری
 

عنصری » اشعار منسوب » شمارهٔ ۲۱

 

بهارش تویی غمگسارش تویی

درین تنگ زندان زوارش تویی

عنصری
 
 
۱
۴
۵
۶
sunny dark_mode