گنجور

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۴۰ - سپری شدن روزگار گرشاسب

 

کس از گنده پیران و بیگانه نیز

ممانید در خانه و دزد چیز

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۴۳ - خبر یافتن فریدون از مرگ گرشاسب

 

ازیشان نماندست جز نام چیز

برفتند و ما رفت خواهیم نیز

اسدی توسی
 
 
۱
۵
۶
۷