گنجور

ابن یمین » دیوان اشعار » اشعار عربی » شمارهٔ ۴ - ترجمه

 

سه وصف آن ستودست در خربزه

که در آدمی باشد آن علتی

گرانی و دیگر درشتی پوست

سیم زردی چهره بیعلتی

ابن یمین