گنجور

افسرالملوک عاملی » کوروش نامه » بخش ۲۹ - اردو کشی بمقدونیه و یونان

 

چو خورشید نورش بدریا فتاد

دل دیده بانان بسی کرد شاد

افسرالملوک عاملی
 

افسرالملوک عاملی » کوروش نامه » بخش ۲۹ - اردو کشی بمقدونیه و یونان

 

همه کشتیان رو بیونان نهاد

بباد مساعد که بدبر مراد

افسرالملوک عاملی
 

افسرالملوک عاملی » کوروش نامه » بخش ۲۹ - اردو کشی بمقدونیه و یونان

 

از این رو سپهدار فرمان بداد

که ای نو جوانان ایران نژاد

افسرالملوک عاملی
 

افسرالملوک عاملی » کوروش نامه » بخش ۲۹ - اردو کشی بمقدونیه و یونان

 

سپهبد بفرمود کای پاکزاد

ز شاه و ز کشور چه داری بیاد

افسرالملوک عاملی
 

افسرالملوک عاملی » کوروش نامه » بخش ۳۰ - عاشق شدن دختر داریوش بر مردونیه، سردار جوان ایرانی

 

به گُل‌گشت چون یک دو گامی نهاد

یکی ماهرو این چنین مژده داد

افسرالملوک عاملی
 

افسرالملوک عاملی » کوروش نامه » بخش ۳۱ - سخنان داریوش بزرگ

 

منم پور یشتاسب پاک زاد

که ویشتاسب از کورشش بد نژاد

افسرالملوک عاملی
 

افسرالملوک عاملی » کوروش نامه » بخش ۳۱ - سخنان داریوش بزرگ

 

شهنشه عروسی اجازت بداد

بفرمود یک هفته باشید شاد

افسرالملوک عاملی
 

افسرالملوک عاملی » کوروش نامه » بخش ۳۱ - سخنان داریوش بزرگ

 

زمین بوسه داد و بپا ایستاد

بگفتا که شاهنشها شاد باد

افسرالملوک عاملی
 

افسرالملوک عاملی » کوروش نامه » بخش ۳۱ - سخنان داریوش بزرگ

 

درودش بگفتند و گفتند شاد

دل این سپهدار ما شاد باد

افسرالملوک عاملی
 

افسرالملوک عاملی » کوروش نامه » بخش ۳۲ - اردو کشی داریوش به هندوستان

 

شهنشه بسرداد خود امر داد

بفرمود ای مرد نیکو نژاد

افسرالملوک عاملی
 

افسرالملوک عاملی » کوروش نامه » بخش ۳۲ - اردو کشی داریوش به هندوستان

 

بگوئیم یکسر که شه زنده باد

کزین شاه ایرانیان گشت شاد

افسرالملوک عاملی
 

افسرالملوک عاملی » کوروش نامه » بخش ۳۲ - اردو کشی داریوش به هندوستان

 

بنزد شهنشه زمین بوسه داد

بگفتا شهنشاه ما زنده باد

افسرالملوک عاملی
 

افسرالملوک عاملی » کوروش نامه » بخش ۳۳ - بدنیا آمدن خشایارشا

 

بگفتا خدا یار این بچه باد

که از روی خوبش دلم گشت شاد

افسرالملوک عاملی
 

افسرالملوک عاملی » کوروش نامه » بخش ۳۳ - بدنیا آمدن خشایارشا

 

همه راستگوی و همه نیکزاد

همه قلبشان از جهان بود شاد

افسرالملوک عاملی
 
 
۱
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
sunny dark_mode