گنجور

فردوسی » شاهنامه » داستان اکوان دیو » داستان اکوان دیو

 

تو بر کردگار روان و خرد

ستایش گزین تا چه اندر خورد

ببین ای خردمند روشن‌روان

که چون باید او را ستودن توان

همه دانش ما به بیچارگیست

[...]

فردوسی
 
 
sunny dark_mode