گنجور

ابوسعید ابوالخیر » ابیات پراکندهٔ نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » تکه ۵۴

 

ترا روی زرد و مرا روی زرد

تو از مهر و ماه و من از مهر ماه

ابوسعید ابوالخیر
 
 
sunny dark_mode