گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۷۰

 

دوستی گفت صبر کن زیراکصبر کار تو خوب زود کند
آب رفته به جوی باز آیدکارها به از آنکه بود کند
گفتم ار آب رفته باز آیدماهی مرده را چه سود کند


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۲۱۹

 

دوستی گفت صبر کن ایراکصبر کار تو خوب و زود کند
آب رفته به جوی باز آیدکار بهتر از آنکه بود کند
گفتم آب ار به جوی باز آیدماهی مرده را چه سود کند


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری