گنجور

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » قطعات » شمارهٔ ۴۳

 

به مه آن رخ چرا کنم تشبیه
ترک تشبیه ناموجه به
گرچه آمد «مشبه به » خوب
هست صد بار ازو «مشبه » به


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی
 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » غزلیات » شمارهٔ ۴۳۲

 

ای به خوبی رخ تو از مه به
قصه ماه با تو کوته به
به مه آن رخ چرا کنم تشبیه
ترک تشبیه ناموجه به
گرچه آمد «مشبه به » خوب
هست صد بار ازان «مشبه » به
تا شدی تو عزیز مصر جمال
حسن یوسف نهفته در چه به
سر عرفان خوش آید از زاهد
لیکن از عارفان آگه به
قصه اهل دل همیشه […]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی