گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۶۶

 

خواجگانی که اندرین حضرتخویشتن محتشم همی دارند
آن نکوتر که خادمان نخرندحرم اندرحرم همی دارند


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی