گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۱۱ - ایضا له

 

ای ترا عرض خوار و مال عزیز
…ستی ها
مال بسیار تو زدونی تست
در مگیر از غرور مستی ها
وز بلندیّ همّتست مرا
بی نواییّ و تنگ دستی ها
مال آبست و آب را پیوست
میل باشد بسوی پستی ها


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل