گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۳۰۵ - وله ایضا

 

جود خواجه سیاه رویم کرد
هم بر آنسان که رنگ رز جامه
نقد و جنسی که داده بود مرا
شرح بشنو ز زّر واز جامه
ثلثی بود ز اصل ده دینار
ثلثانی ز هشت گز جامه


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل