گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۱۸۷ - وله ایضا

 

سروریش تو هر دو زحمت ماست
در وجودش اثر نمی باید
ور ضرورت بود ز هر دو یکی
ریش بگذار سر نمی باید
چه کنی ریش خویشتن تاتا؟
جمله بستر اگر نمی باید
چیست این بخل و خوی بد باهم ؟
نام و ننگت مگر نمی باید
با چنین خرجها که عادت تست

به حواشی مطرح بخلت
پروز کبر در نمی باید
موجب نفرت از تو […]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل