گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۲۲۹ - ایضا له

 

دو نشان ماند از مروّت و بس
اندرین روزگار یکسر بخل
این یکی در عمامه ها تشویش
وان دگر موافقت در بخل


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل